СПОЉНА ТРГОВИНА


Привреда Региона је у периоду од јануара до новембра 2015. године остварила укупан извоз

у износу од 478.108.986 УСД а увоз у износу од 412.117.648 УСД, тако да је остварен суфицит у спољнотрговинској размени у износу од 65.991.338 УСД.

 

SpoljnaTrgovinaRegiona

Спољнотрговинска робна размена Региона у 000 долара

 

IzvozRegiona 

Извоз Региона усмерен је највећим делом у земље ЕУ (340.612.989 УСД), затим у Републике бивше СФРЈ (83.956.340 УСД), у земље у транзицији Централне и Источне Европе (25.615.401 УСД), остале развијене земље - Турска (14.639.302 УСД) и остале земље (13.284.953 УСД).

 

Структура извоза Региона по земљама

 

StrukturaIzvozaPoZamljama 

У току 2015. године највећи извоз је остварен у Италију (162.789.790 УСД), тржиште Републике Македоније (35.377.591 УСД), тржиште Бугарке (26.363.357 УСД), тржиште Босне и Херцеговине (19.652.369 УСД), РФ (18.622.060 УСД), УНМИК Косово (16.903.921 УСД), и остале земље (198.426.898 УСД).

----------------------------------------------------------------

 

UkupanUvozRegiona

У укупном увозу региона током 2015. године на земље ЕУ се односило (148.899.699 УСД), на земље у транзицији Централне и источне Европе (115.783.938 УСД), Републике бивше СФРЈ (65.316.645 УСД), земље у транзицији Источне и Југоисточне Азије (50.019.716 УСД) и остале земље (32.097.650 УСД).

 

Структура увоза региона по земљама

 

 UvozRegionaPoZemljama

У 2015. години највећи увоз посматрано по земљама из којих смо увозили је остварен из Украјне, (86.020.400 УСД), Босна и Херцеговина (56.637.236 УСД), Кина (50.018.415 УСД), Руска Федерација (29.531.327 УСД) , Немачка (28.577.642 УСД), Пољска ( 17.516.507 УСД) и остале земље (143.816.121 УСД).

 

 

 

 

Go to top