Ви сте овде: HomeАктивности Коморе ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИТНОМ РОКУ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИТНОМ РОКУ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА

На основу члана 54. Став 3. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС”, број 104/16), члана 48. Став 1. Тачка 3. Подтачка 1. Статута Привредне коморе Србије  („Службени гласник РС”, број 39/16) и Одлуке о организовању полагања испита, издавања и одузимања лиценце за професионалног управника и вођење регистра професионалних управника  („Службени гласник РС”, број 64/17), Привредна комора Србије објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИТНОМ РОКУ ЗА

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА

Испитни рок ВИ/2018 за полагање  испита за стицање лиценце професионалног управника почиње

22. маја 2018. године, када ће бити одржан писмени део испита.

Пријаве се подносе електронским путем путем линка https://usluge.pks.rs/#!/app/notuserbpmreqили поштом на адресу: ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ, Комисија за спровођење испита за стицање лиценце професионалног управника, Ресавска 13-15, 11000 Београд.

  

Рок за подношење пријава  са комплетном документацијом је 12. мај 2018. године

Кандидати подносе следећа документа:

• фотокопију очитане личне карте

• доказ о томе да имају најмање средњу школу у четворогодишњем трајању (оверену копију дипломе)

• доказ о извршеној уплати накнаде (овај доказ/уплатница се доставља накнадно мејлом, јер ће по извршеној пријави,

кандидату најпре бити достављен предрачун по којем се врши плаћање; предрачун достављамо на електронску

адресу (е-мејл) који наведете у пријави и извршеној уплати) 

Кандидати који електронски достављају документацију у обавези су да на дан полагања испита донесу оверену копију дипломе у папирној форми, коју ПКС задржава трајно у документацији.

Уколико је кандидат променио презиме у односу на оно које се налази на дипломи, молимо да нам приложи на дан полагања испита и копију венчаног листа (не треба овера).

Накнада за  полагање испита, издавање лиценце и упис у Регистар износи  15.600,00 динара (са урачунатим  ПДВ)

Обавештење о распореду полагања писменог дела испита, са списком кандидата који полажу, биће објављено на сајту ПКС, на линку: http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=383&p=0&- (кућици) - Професионални управник - Распоред полагања писменог дела најмање 5 дана пре термина одржавања писменог дела испита, о чему ћете бити обавештени мејлом.

Распоред полагања усменог дела испита за кандидате који су положили писмени део испита, биће објављен најкасније у року од осам дана од дана завршетка писменог дела испита на сајту ПКС, на линку: http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=383&p=0& табу (кућици) - Професионални управник - Распоред полагања усменог дела. 

Молимо кандидате да са собом понесу важећу личну исправу, ради идентификације.

Испит се састоји из писменог и усменог дела, а полажу се четири области које су предвиђене Правилником.

Писмени део испита има 40 питања, односно по десет за сваку тематску област. Укупан број бодова на писменом делу испита је 100. Писмени део испита траје најдуже 120 минута. 

Кандидат је положио писмени део испита уколико је остварио најмање 70 бодова.

Усмени део испита полаже кандидат који је претходно положио писмени део.

Усмени део испита има најмање по 3 питања из сваке тематске области.

ПОПУЊАВАЊЕ ИСПИТНЕ ПРИЈАВЕ

Go to top