Ви сте овде: HomeАктивности КомореПарламенти привредника

Парламенти привредника

Поштовани привредници,

Према Закону о привредним коморама („Сл. гласник РС", бр. 112/15), од 1. јануара 2017. године у служби привреде Србије је нова Привредна комора Србије – снажна асоцијација свих привредних субјеката који обављају регистровану пословну делатност на територији Србије, поуздан заступник интереса целокупне привреде и ефикасан сервис и подршка привредницима.

Законско уређење Привредне коморе Србије, односно јединственог коморског система Србије, обезбедило Вам је право да будете консултовани, а Владу и државне институције обавезало да од Вас прибави мишљење о свим прописима, мерама, политикама и стратегијама које предлаже, а тичу се привреде и Вашег свакодневног пословања. Уједно, као репрезентативна,јединствена асоцијација привреде, Законом смо преузели обавезу да Ваше иницијативе и предлоге тромесечно, у форми кварталне анализе ефеката прописа, представљамо Влади, ресорним министарствима и другим државним институцијама, као и да пратимо њихову реализацију.

Кључну улогу у новој коморској организацији имају парламенти привредника, највиши орган регионалних привредних комора, односно Привредне коморе Београда, преко којих сваки привредник суштински остварује своје право да бира и да буде изабран. Избори се врше на најширим демократским принципима, јавним позивом за кандидовање и потом за гласање, после чега парламенти привредника из својих редова дају представнике у Скупштину Привредне коморе Србије. На овај начин је обезбеђено да привредници управљају својом асоцијацијом и одлучују о свим питањима везаним за њен рад и функционисање.

У оквиру својих надлежности парламенти привредника:

- разматрају утицај прописа и мера економске политике на пословање привредних субјеката са подручја регионалних привредних комора, односно Привредне коморе Београда;

- проучавају питања која се односе на привредне гране заступљене у регионалној привредној комори, односно Привредној комори Београда, прате појаве битне за привредни живот управног округа и Београда и врше оцену њиховог дејства на привреду управног округа, Београда и Србије;

- достављају ставове, предлоге и иницијативе Скупштини и Управном одбору Привредне коморе Србијеради усаглашавања, формулисања, заступања и заштите њихових интереса пред надлежним државним органима и институцијама;

- бирају чланове Скупштине Привредне коморе Србијеи учествују у раду њених органа и тела;

- врше периодичну анализу потреба привреде за услугама и покрећу иницијативе за унапређење постојећих и развој нових услуга, у складу са захтевима и потребама привредника;

- остварују сарадњу са органима локалне самоуправе, односно Београда;

- подстичу развој привреде, предузетништва и предузетничке иницијативе на подручју управног округа, Београда и Србије;

- старају се о унапређењу рада постојећих и оснивању нових општих удружења предузетника.

Пред нама је још много посла, а колико ћемо бити успешни у реализовању постављених циљева, зависи пре свега од репрезентативности и ангажованости парламената привредника. Зато Вас позивамoда се кандидујете, постанете члан парламента привредникаи искористите прилику да створите организацију по својој мери, која ће у потпуности моћи да одговори на ваше потребе и захтеве.

Go to top