Ви сте овде: HomeО КОМОРИИсторијат

ИСТОРИЈАТ

Након Другог светског рата, обновиле су рад предратне коморе, а 1946 године је започео процес доношења нових прописа о пословању и организацији комора.

На основу савезних и републичких прописа формиране су гранске коморе на нивоу Федерације, Републике и Срезова, и то: трговинске, индустријске, грађевинске, саобраћајне, занатске, угоститељске и пољопривредно-шумарске коморе.

28. марта 1962. године Савезна Народна Скупштина доноси Закон о образовању јединствених привредних комора, чиме почиње нова етапа у организацији и раду комора у СФРЈ и Републици Србији.

Уместо дотадашњих гранских, оснивају се јединствене коморе за све области привреде.

На основу Закона о удруживању у привредне коморе из 1975. године, оснива се Регионална привредна комора са седиштем у Пожаревцу.

На основу члана 46. став 2. Закона о привредним коморама (Сл. гласник РС бр. 112/15), члана 48. став 1. тачка 3. подтачка 2. и члана 84. Статута Привредне коморе Србије (Сл. гласник РС, бр. 39/16), Управни одбор Привредне коморе Србије, на седници одржаној 28. новембра 2016. године донео је одлуку о образовању Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног округа која се у складу са одредбама Закона о привредним коморама и Статута Привредне коморе Србије, образује као организациони део Привредне коморе Србије. Комора обавља послове дефинисане Законом о привредним коморама и Статутом Привредне коморе Србије.

 

Go to top