Ви сте овде: HomeО КОМОРИО КОМОРИ

О КОМОРИ

Регионална привредна комора Пожаревац је самостална, пословно стручна организација предузећа, банака и других правних лица и предузетника, која преко гранских удружења и одбора, Скупштине и Управног одбора, заступа интересе својих чланица.

Она је асоцијација привредних субјеката, место њиховог окупљања и усклађивања интереса, место за успостављање веза како у земљи, тако и у инострнству.

Регионална привредна комора остварује своју функцију на основу Закона о коморама, самостално и у оквиру јединственог коморског система на основама уређеним Споразумом о међукоморској сарадњи са Привредном комором Србије, Привредном комором Војводине, Привредном комором Београда и другим регионалним коморама.

Комора се афирмише као место за размену корисних информација, односно место где привреда може да искаже своје ставове и да их преко коморског система упути оним чиниоцима који креирају привредни амбијент.

Мобилишући креативне снаге у правцу бржег и ефикаснијег опоравка привреде и њеног лакшег прилагођавања новим условима привређивања, Регионална привредна комора Пожаревац, чини сталне напоре у правцу сопствене трансформације како би њено функционисање било примерено функционисању комора у земљама развијених тржишних привреда.

Јединство коморског система у целини обезбеђује одговарајућа заступљеност у органима и телима Привредне коморе Србије, представника предузећа - чланова Регионалне привредне коморе Пожаревац.

Дуга традиција и актуелна пракса у развијеним тржишним економијама потврђују да су привредне коморе, као облик привредног удруживања, незаобилазни елеменат привредног система у условима тржишног привређивања.

Европски коморски систем покрива најразвијенији тржишни простор, а његово деловање
се каналише преко Асоцијације европских трговинских и индустријских комора у коју су учлањене националне коморе из 33 земље (1.200 комора са 14 милиона фирми) и представља кључну снагу коморске организације у Европи.

Go to top